•••••••••••••••••••••••••••••••••••

PAF - narys šių organizacijų

European Venture Philanthropy Association EVPA

 

European Foundation Centre EFC
Š.m. sausio 12 d. Pilietinės atsakomybės fqondas pradėjo įgyvendinti projektą „Filantropijos aplinkos gerinimas nevyriausybiniam sektoriui Lietuvoje stiprinti“.

Paprojektį finansuoja Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa.

Paprojekčio ilgalaikis tikslas – formuoti teigiamą Lietuvos visuomenės požiūrį į filantropiją, labdarybę, siekiant užtikrinti nevyriausybinio sektoriaus gyvybingumą.

Paprojekčio trumpalaikiai tikslai:

- Skatinti visuomenės domėjimąsi filantropija/labdarybe;

- Stiprinti visuomenės pasitikėjimą NVO sektoriumi ir organizacijų veiklų nauda visuomenei;

- Pristatyti visuomenei geriausius filantropijos/labdarybės pavyzdžius;

- Sukurti visuomenei patrauklią ir lengvai prieinamą savišvietos priemonę;

Paprojekčio uždaviniai

- Nustatyti aukojimo nevyriausybinėms organizacijoms situaciją;

- Sukurti NVO ir visuomenės švietimo ir informavimo apie filantropiją on-line priemonę;

- Įdiegti NVO finansų skaidrumą skatinančias priemones;

- Pasidalyti NVO finansavimo ir skaidrumo užtikrinimo gerąja patirtimi su užsienio partneriais

Paprojekčio veiklos:

1. Tikslinių grupių diskusijos. Surengsime ne mažiau kaip 10 tikslinių grupių diskusijų (angl. vadinamų „focusgroups“), kurių metu sieksime nustatyti fizinių asmenų aukojimo nevyriausybinėms organizacijoms kliūtis ir jų galimas įveikimo priemones, visuomenės informavimui apie filantropiją aktualiausias temas ir dalykus, teisinės aplinkos filantropijai skatinti būtinas priemones, NVO skaidrumas ir duomenų teikimas PAF siekiant gauti PAF sukurtą specialų ženklą ir kt.

2. NVO konsultavimas. Lėšų paieškos konsultacijas planuojame teikti tik toms NVO, kurios pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos NVO subsidijų schemą nebus gavusios paramos panašiai veiklai. Iš viso planuojame suteikti konsultacijų ne mažiau kaip 30 organizacijų.

3. Rinkos tyrimas. Šiame paprojektyje planuojamu tyrimu sieksime nustatyti Lietuvos gyventojų paramos nevyriausybinėms organizacijoms apimtis. 2003 m. Atviros Lietuvos fondas iniciatyva buvo atliktas Lietuvos visuomenės požiūrio į filantropiją tyrimas. 2005 metais Baltijos-Amerikos partnerystės programos Lietuvoje iniciatyva buvo atlikti Lietuvos didžiųjų ir mažų bei vidutinių įmonių požiūrio į labdarybę tyrimai. 2010 m. pradžioje pareiškėjo vykdytame EEE ir Norvegijos FM pagal NVO subsidiją remtame paprojektyje atlikome tyrimą, kurio metu buvo nustatytos paramos gavimo apimtys 130 NVO, kurias anksčiau intensyviai rėmė BAPP ir Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai (šiam tyrimui buvo išleista 5000 litų).

4. Naujienlaiškio leidyba. Ankstesniame projekte, kuriam paramos skyrė EEE ir Norvegijos FM pagal NVO subsidiją, buvome numatę parengti ir išleisti kelis žurnalo apie filantropiją leidinius. Deja, dėl aukščiau įvardytų paskutinių dviejų-trijų metų filantropijai nepalankių sąlygų, šią veiklą įgyvendinti nepavyko. Mūsų organizacijos valdybos ir dalininkų sprendimu nutarėme, pirmiausiai, įgyvendinti paprastesnį filantropijos viešinimo ir aukojimo skatinimo priemonę, t.y., parengti ir išleisti kelis elektroninio NAUJIENLAIŠKIO apie filantropiją numerius.

5. NVO lėšų navigatorius. Šios veiklos tikslas – sukurti elektroninę galimybę šalies nevyriausybinėms organizacijoms teikti savo duomenis apie pritrauktų lėšų apimtis. Užsienyje tokia veikla vadinama „charitynavigator“. Ši priemonė turėtų paskatinti NVO teikti visuomenei informaciją apie save. Šis įrankis bus naudingas ne tik NVO, bet ir potencialiems jų rėmėjams ir visuomenei apskritai.

6. Stažuotei į Šveicariją vyks du PAF darbuotojai. Tikslas – susipažinti su Šveicarijos gerąja patirtimi aptariamos problematikos klausimais. Kelionės metu aptarsime būsimo tarptautinės konferencijos tematiką, identifikuosime galimus pranešėjus, kurie atvyktų dalyvauti konferencijoje Lietuvoje. Taip pat aptarsime, kokia medžiaga Šveicarijos atstovai galėtų pasidalyti su Lietuvos NVO. Dalį medžiagos išversime į lietuvių kalbą.

7. Tarptautinė konferencija „Geroji užsienio šalių filantropijos plėtojimo patirtis“. Tikėtinas rezultatas – rekomendacijos šalies vyriausybei ir jos atitinkamoms institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, švietimo ir ugdymo įstaigoms dėl įvairių filantropijos plėtojimo aspektų.

LT | EN

"Kiekvieno žmogaus pareiga grąžinti pasauliui mažiausiai tiek, kiek iš jo paėmė." Albertas Einšteinas

Užsisakyti el. naujienas